Mục Đích Archive

Hoạt Động Cộng Đồng

–      Ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục. –      Nâng cao nhận thức cho phụ nữ, đặc biệt là trẻ em, tránh bị tình trạng lạm dụng tình dục, xâm hại tình dục, buôn bán làm nô lệ tình ...Read More